You are currently viewing Πρακτικό σύστασης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας

Πρακτικό σύστασης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το πρακτικό σύστασης και το πλήρες καταστατικό του Κόμβου.

Προοίμιο

Την περίοδο που το Ελληνικό Κράτος εισέρχεται στον τρίτο αιώνα της ύπαρξής του, βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρές οικονομικές, γεωστρατηγικές, δημογραφικές, κοινωνικές και πολιτιστικές προκλήσεις, σε ένα εξωτερικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες παγκόσμιες ανακατατάξεις. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει αξιολογότατο δυναμικό: τη λάμψη του Πολιτισμού, την αίγλη της Ολυμπιακής Ιδέας και τη διαχρονική συμβολή της ελληνικής γλώσσας στον παγκόσμιο Πολιτισμό, εξαιρετικά εκτεταμένη παγκόσμια διασπορά πληθυσμού, υψηλοτάτου επιπέδου επιστήμονες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μία ισχυρότατη ναυτιλία, ιδιαίτερα κομβική γεωγραφική θέση ως προς τις διεθνείς μεταφορές, σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βάσιμα πιθανολογούμενα αξιόλογα κοιτάσματα υδρογονανθράκων, ακμαίο τουρισμό και διαρκώς αναβαθμιζόμενο γεωστρατηγικό ρόλο ως χώρα της Ν.Α. Ευρώπης και της Αν. Μεσογείου.

Στις συνέπειες μίας υπερδεκαετούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης έχουν προστεθεί οι τραγικές και πολυσχιδείς επιπτώσεις της πανδημίας, η κλιματική κρίση, η οποία έχει μακροχρόνιες, σε πολλές περιπτώσεις μη αναστρέψιμες και διαρκώς αυξανόμενες επιπτώσεις, μία εντεινόμενη διεθνής ενεργειακή αναταραχή η οποία οδηγεί σε μία πιθανή παγκόσμια οικονομική κρίση και στη διάρρηξη σημαντικών διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων, τεκτονικές αλλαγές στη διεθνή ισορροπία δυνάμεων και η όξυνση των προβλημάτων με την Τουρκία. Η αντιμετώπιση αυτού του εκρηκτικού «μείγματος» επιβάλλει την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών που θα εξασφαλίζουν ευρύτατη εθνική σύμπνοια και κινητοποίηση όλου του δυναμικού του Ελληνισμού.

Οι διαπιστώσεις αυτές αποτέλεσαν το έναυσμα για συζητήσεις και ζυμώσεις με τη συμμετοχή επίλεκτων μελών της Ελληνικής διασποράς και διακεκριμένων Ελλήνων που ζουν στην Ελλάδα και έχουν διακριθεί στους επιστημονικούς και επαγγελματικούς χώρους τους. Μετά από αξιολόγηση σειράς προτάσεων και μέχρι να πληρωθούν οι οικονομικές και νομικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία Ιδρύματος, αυτή η πνευματική αναζήτηση κατέληξε στην απόφαση για τη δημιουργία Επιτροπής Πρωτοβουλίας για την ίδρυση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας κατά την έννοια των άρθρων 741 και επομένων του Αστικού Κώδικα, με το όνομα «Κόμβος: Δίκτυα του Παγκόσμιου Ελληνισμού»».

Το καταστατικό που ακολουθεί θα διέπει την οργάνωση και λειτουργία της και θα ορίζει τις συνθήκες για την πραγματοποίηση όλων των σχετικών δραστηριοτήτων, που θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους σκοπούς της Εταιρείας (οι αναφορές στο αρσενικό γραμματικό γένος και τους αρσενικούς τύπους των ονομάτων καλύπτουν όλα τα γένη).

Σήμερα, στις 30 Δεκεμβρίου 2021, στην Αθήνα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, υπογράφοντες στο τέλος του παρόντος κειμένου, Μέλη της ως άνω Επιτροπής Πρωτοβουλίας:

συμφωνούν και προβαίνουν στη σύσταση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ε Κόμβος – ε Node: Δίκτυα του Παγκόσμιου Ελληνισμού», το Καταστατικό της οποίας έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ

1. Συνιστάται με το παρόν Αστική Εταιρεία Mη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα άρθρα 741 επ. του Α.Κ., που λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας εξυπηρετούμενος από δικό του διοικητικό προσωπικό και γραμματεία, με αυτοτελή προϋπολογισμό.

2. Κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, εφεξής: α) Εταιρεία, σημαίνει η Αστική Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν και β) Άρθρα, χωρίς ειδικότερη μνεία ή προσδιορισμό, σημαίνουν άρθρα του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 2
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι: «ε Κόμβος – ε Node: Δίκτυα του Παγκόσμιου Ελληνισμού Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία»με διακριτικό συντομογραφικό τίτλο «ε Κόμβος – ε Node».

2. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η άνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση, σε οποιαδήποτε γλώσσα. Άλλως θα αποδίδονται με λατινικά στοιχεία, στην Αγγλική γλώσσα, ως «ε Komvos – ε Node: Networks of Global Hellenism» και με τον διακριτικό τίτλο «Komvos – Node».

3. Η σφραγίδα της Εταιρείας φέρει μέσα σε πλαίσιο το σχήμα ενός κόμβου και αναγράφει «ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής. Τα γραφεία της Εταιρείας θα βρίσκονται στην Αθήνα, επί της οδού Αντήνορος, αριθμός 27.

2. Η Εταιρεία, με απόφαση του Δ.Σ., μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση, εντός της Περιφερειακής Ενότητας όπου εδρεύει, ή ακόμη και εντός άλλης Περιφερειακής Ενότητας, καθώς επίσης να ιδρύει υποκαταστήματά της, γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης ή εγκαταστάσεις υποβοηθητικές των δράσεών της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Επίσης η Εταιρεία μπορεί, με την ίδια διαδικασία, να μεταφερθεί σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου χωρίς να λυθεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει δεκτή και θα αναγνωρισθεί η μεταφορά αυτή από την εκεί έννομη τάξη. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. επικυρώνονται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των Εταίρων-Τακτικών Μελών, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών.

3. Η Εταιρεία ενάγει και ενάγεται, για όλες τις διαφορές της, στην Ελλάδα και δη στα Δικαστήρια της Αθήνας, ακόμη και για τις διαφορές όπου ιδρύεται και ειδική δωσιδικία κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στο μέτρο που τούτο δεν παραβιάζει τις εκάστοτε ισχύουσες ως jus cogens διατάξεις.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου και αρχίζει από την προσήκουσα δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού ή περίληψης αυτού στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.) ή από την εκπλήρωση οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης δημοσιότητας που απαιτείται κατά το χρόνο σύστασής της, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Η Εταιρεία συστήνεται προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στο οικείο άρθρο του παρόντος Καταστατικού, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι οι σκοποί αυτοί έχουν καταστεί ανέφικτοι. Το γεγονός αυτό διαπιστώνεται και αποφασίζεται αποκλειστικά από την Γ.Σ. των Εταίρων, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών.

3. Η Γ.Σ. των Εταίρων μπορεί να αποφασίσει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) την μετατροπή της διάρκειας της Εταιρείας σε ορισμένου χρόνου, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της.

Άρθρο 5
ΣΚΟΠΟΣ

Η Εταιρεία, η οποία δεν έχει κομματικές διασυνδέσεις ή εξαρτήσεις, αποσκοπεί στην ενίσχυση κάθε είδους δεσμών μεταξύ Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση της ενασχόλησής τόσο των μεν όσο και των δε με θέματα που άπτονται της ευρύτερης επιστημονικής, τεχνολογικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας και της αναβάθμισης του περιφερειακού και διεθνούς ρόλου της. Ειδικότεροι σκοποί της είναι:

Η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση δυνάμεων του ευρύτερου Ελληνισμού, με στόχο να συμμετέχουν και να συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη της Ελλάδας και του ευρύτερου Ελληνισμού, με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση δράσεων σε στρατηγικούς τομείς όπως η Δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου, η Οικονομία, η Παιδεία, ο Πολιτισμός, η Καινοτομία, η Υγεία, η Ναυτιλία, η Εθνική Ασφάλεια. η Κλιματική Αλλαγή ή και άλλους με εισήγηση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ..
Η ενθάρρυνση και διευκόλυνση της συμμετοχής διακεκριμένων Ελλήνων της Διασποράς στην κοινωνική, επιχειρηματική, πολιτιστική, ακαδημαϊκή ζωή και στην κοινωνία των πολιτών της χώρας.
Η ανάπτυξη ισχυρών συνεργειών και η «ώσμωση» ιδεών μεταξύ ακαδημαϊκών, διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, επιστημόνων και επιχειρηματιών της Χώρας και αντίστοιχων επιφανών μελών της διασποράς.
Η ενθάρρυνση της διεπιστημονικής ολιστικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων εθνικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος.
Η ενεργότερη ελληνική συμμετοχή στην αντιμετώπιση και διαμόρφωση σχημάτων στον παγκόσμιο διάλογο και την προώθηση διεθνούς ή περιφερειακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων.
Η δημιουργία θετικής δημοσιότητας για την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο, παρουσιάζοντας τα σύγχρονα επιτεύγματά της στους τομείς του πολιτισμού, της τέχνης, της επιστήμης, του αθλητισμού, του επιχειρείν κλπ.
Η υποστήριξη δραστηριοτήτων που προωθούν την εκμάθηση και διεύρυνση της χρήσης της ελληνικής γλώσσας από κατοίκους του εξωτερικού.
Η εν γένει προώθηση του Διαλόγου των Πολιτισμών, ως μέσου εμπέδωσης της Ειρήνης και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Η ενεργοποίηση δυνάμεων στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης, η καταπολέμηση κάθε είδους κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων, η ανάδειξη των σύγχρονων θεμάτων αειφορίας και η συμβολή στη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για τα παραπάνω (τοπικού, εθνικού, περιφερειακού, διεθνούς)
Η εν γένει προώθηση κάθε μορφής και είδους Πολιτισμού ως παγκόσμιου δημόσιου αγαθού (international public good), του Διαλόγου των Πολιτισμών ως μέσου εξασφάλισης και προστασίας της Aειφορίας με τον ευρύτερο δυνατό ορισμό και της προάσπισης της Ειρήνης και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Άρθρο 6
ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία τα εξής, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, αναφερόμενα μέσα, πάντοτε με πλήρη τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων:

H οργάνωση τακτικών συναντήσεων των Εταίρων, λοιπών Μελών, «Φίλων» της Εταιρείας, άλλων ομάδων ατόμων που συνδέονται με την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 6 και 9 και επιλεγμένων προσκεκλημένων.
Η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων διακεκριμένων Ελλήνων της διασποράς και η τακτική επικαιροποίησή της.
Η οργάνωση γραφείων, όπου θα εδρεύει η Εταιρεία, θα φιλοξενούνται δράσεις της, θα εργάζεται το όποιο στελεχικό δυναμικό της, θα δραστηριοποιούνται ομάδες εργασίας της Εταιρείας και συνεργαζόμενες δομές – συλλογικότητες και γενικά θα αναπτύσσονται δραστηριότητες που βρίσκονται εντός των σκοπών της Εταιρείας.
Η δημιουργία (φυσικών) χώρων φιλοξενίας, εργασίας, δράσεων και διαλόγου μεταξύ διάφορων φορέων και δημιουργίας συστάδας (cluster). Στους ως άνω χώρους, εάν αποφασισθεί να δημιουργηθούν, και στα πλαίσια πάντα του σκοπού της Εταιρείας, δύνανται να συστεγάζονται διάφορα άτομα, συλλογικότητες ή φορείς και να εγκαθίστανται νέες εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς στο πλαίσιο κοινών δράσεων.
Η στελέχωση της Εταιρείας με κατάλληλο επιστημονικό και υπαλληλικό προσωπικό και ο εξοπλισμός της με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα.
Η οργάνωση συνεδρίων και δημόσιων εκδηλώσεων, διαδικτυακών ή με φυσική παρουσία, σχετικών με την αποστολή της Εταιρείας.
Η εκπόνηση και έκδοση μελετών και επιστημονικών εργασιών για θέματα που αφορούν τις δράσεις της Εταιρείας.
Η ανάληψη κοινών δράσεων με δίκτυα και οργανισμούς της ημεδαπής και αλλοδαπής, συναφών ενδιαφερόντων και στόχων.
Η επιλεκτική συγκρότηση ad hoc δικτύων ειδικών για την προετοιμασία προμελετών για συγκεκριμένα σχέδια σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος, στους οποίους η Εταιρεία διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα και για τις οποίες μπορεί να εξεύρει την απαραίτητη υποστήριξη (ανθρώπινη και υλική).
Η υποβοήθηση της δικτύωσης φορέων, όπως σχετικά Πανεπιστημιακά Τμήματα ελληνικών ΑΕΙ ή ελληνικά ερευνητικά κέντρα με αντίστοιχα Πανεπιστήμια ή Κέντρα του εξωτερικού.
Η αναζήτηση χρηματοδότησης δράσεων σχετικών με την αποστολή της και ειδικότερα η κατάρτιση και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα.
Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής και στελεχιακής της υποδομής, όπως επίσηςτης εμπειρίας και της γνώσης των μελών της.
Η συμμετοχή σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ή οντότητες, τα οποία επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία, η όπου δια της συμμετοχής αυτής υποστηρίζεται και διευκολύνεται η υλοποίηση των σκοπών της.

Άρθρο 7
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΠΟΡΟΙ

1. Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων (21.600,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν οκτώ (108) εταιρικά μερίδια αξίας διακοσίων ευρώ (200,00 €) έκαστο, το οποίο και αποτελεί την αρχική συνεισφορά των εταίρων.

2. Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί ισόποσα ως αρχική εισφορά από όλους τους συμβαλλόμενους εταίρους, καθένας εκ των οποίων, εισφέροντας το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €), αναλαμβάνει ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

3. Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας και οι πρόσοδοί της, η αποδοχή των οποίων δεν αντίκειται στους σκοπούς της Εταιρείας και στην ισχύουσα νομοθεσία, μπορούν να προέρχονται από οποιαδήποτε νόμιμη πηγή και δραστηριότητα, όπως:

εισφορές των Εταίρων-Τακτικών μελών, συνδρομές και δωρεές μελών και τρίτων σε χρήμα και είδος, υποστηρικτών ή χορηγών, κληρονομιές ή κληροδοσίες (με τήρηση πάντοτε του ευεργετήματος της απογραφής), πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις του Κράτους, ΟΤΑ, εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών, κρατικών ή ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων, εκπόνηση, συμμετοχή και υλοποίηση προγραμμάτων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, συγχρηματοδοτούμενων ή μη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως και λοιπών διαφόρων προγραμμάτων με Χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έσοδα προερχόμενα από τις δραστηριότητες της Εταιρείας και τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών της (π.χ. εκδηλώσεις).

4. Οι πόροι και τα πάσης φύσης έσοδα της Εταιρείας θα κατατίθενται σε ειδικό(ούς) λογαριασμό(ούς) νομίμως λειτουργούντων τραπεζικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή, θα διατίθενται δε για την εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρείας και δεν θα αποτελούν εξασφάλιση δανεισμού.

5. Η Εταιρεία είναι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος Καταστατικού, μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο, κατά την έννοια του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα και η ευθύνη των εταίρων για τυχόν χρέη και υποχρεώσεις της περιορίζεται αποκλειστικά και εξαντλείται στο ποσό της κεφαλαιακής τους συνεισφοράς. Δεδομένου του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Εταιρείας, το πλεόνασμα των εσόδων μετά την αφαίρεση κάθε είδους δαπάνης, δε θα διανέμεται μεταξύ των Εταίρων αλλά θα παραμένει στο ταμείο της Εταιρείας ώστε να σχηματισθεί αποθεματικό για τη χρηματοδότηση δράσεων σχετικών με την επίτευξη των σκοπών της.

6. Σε περίπτωση μετατροπής της νομικής μορφής της Εταιρείας, η περιουσία της μεταβιβάζεται στο διάδοχο σχήμα. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, η περιουσία της περιέρχεται σε μη κερδοσκοπικές, μη κυβερνητικές οργανώσεις ή οργανισμούς που εξυπηρετούν παρόμοιους ή γενικού συμφέροντος σκοπούς, σύμφωνα με την αρχή «διανομή χωρίς συμφέρον».

Άρθρο 8
ΕΤΑΙΡΟΙ-ΜΕΛΗ

1. Οι αναφερόμενοι στο παρόν ως συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες, εφεξής και για όλη την διάρκεια της Εταιρείας, θα αναφέρονται ως «Αρχικοί Εταίροι» και «Τακτικά Μέλη».

2. Στην Εταιρεία συμμετέχουν Εταίροι-Τακτικά Μέλη, Αντεπιστέλλοντα Μέλη, Επίτιμα Μέλη, Συνδεδεμένα Μέλη και Φίλοι. Κατ’ εξαίρεση, Μέλη της Εταιρείας μπορεί να γίνονται και φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής. Οι τυχόν όροι και η διαδικασία ένταξής τους στην Εταιρεία θα ορίζονται στον Κανονισμό της Εταιρείας, του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού.

3. Μέλος της Εταιρείας μπορεί να γίνει: α) Κάθε φυσικό πρόσωπο που εμπνέεται ευαισθητοποιείται από τις αρχές και τις επιδιώξεις της και έχει ως σκοπό και στόχο να συμβάλει με τις ιδέες του και την ενεργή συμμετοχή του στην υλοποίησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, ή σε κάθειρξη, καθώς και σε ποινή φυλακίσεως για σοβαρά αδικήματα, όπως διακίνηση πορνογραφικού υλικού ανηλίκων και ναρκωτικών, βιασμό, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, πειρατεία, απιστία, δόλια χρεοκοπία ή πλαστογραφία. β) Κάθε νομικό πρόσωπο του οποίου η γενικότερη δράση συνάδει με τους σκοπούς της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που πιθανόν τίθενται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

4. α) Οι υπογράφοντες το παρόν Καταστατικό, Ιδρυτικά Μέλη της Εταιρείας, θεωρούνται αυτοδίκαια Τακτικά Μέλη-Εταίροι αυτής. Η ένταξη νέων Τακτικών Μελών-Εταίρων πραγματοποιείται με απόφαση της Γ.Σ. κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, λαμβανομένης κατά πλειοψηφία, μετά από πρόταση τουλάχιστον δύο (2) Τακτικών Μελών-Εταίρων και σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος προς το Δ.Σ. της Εταιρείας. Τα κριτήρια ένταξης των νέων Τακτικών Μελών-Εταίρων, θα εξειδικευτούν λεπτομερώς από τον Κανονισμό λειτουργίας. Τα νέα Τακτικά Μέλη-Εταίροι θα πρέπει να αποδέχονται ρητά τους σκοπούς της Εταιρείας και να είναι πρόσωπα ικανά να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να συμβάλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

β) Η ένταξη των νέων Εταίρων-Τακτικών Μελών στην Εταιρεία θα πραγματοποιείται δύο (2) φορές κατ΄ έτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.α του παρόντος άρθρου, με πρώτη από αυτές κατά την ετήσια Τακτική Γ.Σ. Σε περίπτωση που έχουν συγκεντρωθεί δέκα (10) ή περισσότερες θετικές εισηγήσεις για την ένταξη των νέων Εταίρων-Τακτικών Μελών μετά την Τακτική Γ.Σ., θα συγκαλείται επί τούτου Έκτακτη Γ.Σ. Το νέο Τακτικό Μέλος-Εταίρος θα υπογράφει την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού που απαιτείται για την είσοδό του στην Εταιρεία και θα καταβάλλει την εισφορά του. Τα Τακτικά Μέλη-Εταίροι υποχρεούνται στην καταβολή εφάπαξ εισφοράς. Το ύψος της εισφοράς, της ετήσιας συνδρομής καθώς και τυχόν άλλων συνδρομών καθορίζεται με πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση της Τακτικής Γ.Σ. του προηγούμενου έτους.

γ) Κατά την ένταξη νέου Τακτικού Μέλους-Εταίρου, το ποσοστό της εταιρικής συμμετοχής αυτού θα είναι ένα (1) εταιρικό μερίδιο (ισόποσο προς την αξία που αναφέρεται στο άρθρο 7.2 του παρόντος Καταστατικού). Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Εταίρου με κλάσμα.

5. Αντεπιστέλλοντα Μέλη είναι άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι Mέλη της Εταιρείας αλλά για κάποιον σοβαρό αντικειμενικό λόγο αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να έχουν αυτήν την ιδιότητα. Aνακηρύσσονται από το Δ.Σ. με αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων. Τα Αντεπιστέλλοντα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. καθώς και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα όργανα της Εταιρίας και καταβάλλουν ετήσια συνδρομή.

6. Επίτιμα Μέλη γίνονται προσωπικότητες που προσέφεραν ηθική ή υλική βοήθεια ή άλλες εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας. Η ιδιότητα του Επιτίμου Μέλους προϋποθέτει πρόταση τριών (3) Εταίρων-Τακτικών Μελών και απονέμεται από τη Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. Μέλη της Διοίκησης και Εταίροι-Τακτικά ή Επίτιμα Μέλη, τα οποία είτε θήτευσαν επί σειρά ετών σε όργανα της Εταιρείας είτε συνέβαλαν ιδιαίτερα στην επίτευξη των σκοπών της, είτε συνέβαλαν αποφασιστικά στη δημιουργία της, ή προσέφεραν κατ’ εξακολούθηση ύψιστες υπηρεσίες προς την Εταιρεία, μπορούν να ανακηρύσσονται, μετά από πρόταση πέντε (5) τουλάχιστον Τακτικών Μελών και σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) αυτού, ως Επίτιμοι Πρόεδροι της Εταιρείας. Ο αριθμός των Επιτίμων Μελών και των Επιτίμων Προέδρων της Εταιρείας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των Τακτικών Μελών της Εταιρείας. Τα Επίτιμα Μέλη και οι Επίτιμοι Πρόεδροι δεν έχουν υποχρέωση ετήσιας συνδρομής.

7. Συνδεδεμένα Μέλη της Εταιρείας είναι άτομα σχετικά νέα σε ηλικία που έχουν ήδη επιδείξει σαφή δείγματα διακρίσεων και προοπτική παγκόσμιας εμβέλειας στο αντικείμενό τους. Εκλέγονται υπό όρους, που θα εξειδικευτούν στον Κανονισμό λειτουργίας του Κόμβου. Τα Συνδεδεμένα Μέλη δεν καταβάλλουν ετήσια συνδρομή και στερούνται του δικαιώματος ψήφου στις Γ.Σ. καθώς και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της Εταιρείας.

8. Φίλοι της Εταιρείας γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του Τακτικού ή Αντεπιστέλλοντος Μέλους, αλλά επιθυμούν να συνδράμουν με οποιονδήποτε τρόπο το έργο της Εταιρείας ή να συμμετέχουν, να ενημερώνονται και να παρακολουθούν τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της. Οι Φίλοι θα καταβάλλουν ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση της Τακτικής Γ.Σ. του προηγούμενου έτους.

9. Δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις καθώς και δικαίωμα εκλέγεσθαι στις αρχαιρεσίες έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη-Εταίροι. Στις Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να παρίστανται τα Αντεπιστέλλοντα Μέλη, τα Επίτιμα Μέλη, οι Επίτιμοι Πρόεδροι, τα Συνδεδεμένα Μέλη και οι Φίλοι της Εταιρείας, και να εκφέρουν τη γνώμη τους, χωρίς, όμως, δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

10. Η Εταιρεία, τηρώντας τις κείμενες διατάξεις περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα τηρεί Μητρώο Μελών και Φίλων σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και παρουσία στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένης σχετικής ιστοσελίδας.

11. Για την προώθηση των σκοπών της, το Δ.Σ. της Εταιρείας μπορεί να δημιουργεί πρόσθετες ομάδες φυσικών και νομικών προσώπων που δεν θα διαθέτουν την ιδιότητα του Τακτικού Μέλους-Εταίρου. Η σύνθεση και ο ρόλος αυτών των ομάδων θα προσδιορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως πρόσθετες τέτοιες ομάδες αναφέρονται ενδεικτικά:

— Επιστημονική Επιτροπή, αποτελούμενη από έγκριτους επιστήμονες με ειδικότητα, επαγγελματική ενασχόληση ή εμπειρία σε θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η Επιστημονική Επιτροπή μπορεί να στηρίζει το έργο της Εταιρείας με συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό ρόλο, να συμμετέχει στον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση δράσεων (προγραμμάτων, συνεδρίων, ερευνών, σεμιναρίων κλπ.) και να δημιουργεί δεσμούς με άλλους εταίρους.

— Οργάνωση των «Συνδεδεμένων Μελών του Κόμβου».

— Συνεργαζόμενα Μέλη, δηλαδή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα (π.χ. επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, πολιτιστικοί η άλλοι οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.), που επιδιώκουν στόχους συναφείς με τους στόχους της Εταιρείας και συνάπτουν συμφωνία συνεργασίας. Τα Συνεργαζόμενα Μέλη θα αποτελούν τo «Δίκτυο του Κόμβου».

— «Πρέσβεις του Κόμβου», οι οποίοι ως τοπικοί συντονιστές διαδίδουν και προωθούν τους σκοπούς και τις αρχές της εταιρείας στην γεωγραφική ή επαγγελματική περιοχή ευθύνης τους.

— Χορηγοί (sponsors), δηλαδή φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συμφωνούν με τους στόχους της εταιρείας και επιθυμούν να στηρίξουν ή να συμμετάσχουν στις δράσεις της.

Άρθρο 9
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ-ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΦΙΛΩΝ

1. Κάθε Εταίρος-Τακτικό Μέλος, Αντεπιστέλλον Μέλος, Επίτιμο Μέλος, Συνδεδεμένο Μέλος, Φίλος, δύναται ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσει οικειοθελώς από την Εταιρεία, γνωστοποιώντας την απόφασή του με έγγραφη δήλωση προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας, η οποία γίνεται υποχρεωτικά δεκτή.

2. Η εταιρική μερίδα είναι αμεταβίβαστη.

3. Οι Εταίροι-Τακτικά Μέλη που αποχωρούν από την Εταιρεία παραιτούνται της αξίωσης επιστροφής, εκχώρησης ή συμψηφισμού της κεφαλαιακής τους συνεισφοράς-συνδρομής, καθώς επίσης και από κάθε άλλη έγερση απαιτήσεως, οικονομικής ή μη, κατά της Εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που κάποιος Εταίρος-Τακτικό Μέλος κηρυχθεί σε δικαστική συμπαράσταση (οποιασδήποτε μορφής) ή αποβιώσει ή κηρυχθεί σε αφάνεια, καθώς και στις υπόλοιπες ανάλογες περιπτώσεις, το εταιρικό του μερίδιο περιέρχεται αυτοδικαίως στην Εταιρεία, η δε ψήφος του χάνεται και αφαιρείται από τον συνολικό αριθμό ψήφων.

5. Σε κάθε περίπτωση αποχώρησης, κήρυξης σε δικαστική συμπαράσταση ή αφάνειας, θανάτου, λύσης ή εκκαθάρισης σε περίπτωση που Εταίρος-Τακτικό Μέλος είναι νομικό πρόσωπο, η Εταιρεία δεν λύνεται, αλλά συνεχίζει το έργο της, εφόσον οι εναπομείναντες Εταίροι-Τακτικά Μέλη είναι τουλάχιστον δέκα (10).

6. Σε περίπτωση που κάποιος Εταίρος-Τακτικό Μέλος αποβιώσει ή κηρυχθεί σε αφάνεια, οι διάδοχοί του δεν κληρονομούν την εταιρική του μερίδα, ούτε και αποκτούν το οποιοδήποτε δικαίωμα στην περιουσία ή/και την διοίκηση της Εταιρείας.

7. Κάθε Εταίρος παραιτείται του δικαιώματος να καταγγείλει την Εταιρεία. Σε περίπτωση κατά την οποία, παρά τη σχετική ρύθμιση, κάποιος Εταίρος προβεί σε καταγγελία, συμφωνείται ότι αυτή θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την δική του συμμετοχή στην Εταιρεία και θα συνεπάγεται την μονομερή αποχώρησή του από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δεν λύεται, αλλά θα συνεχίζει το έργο της μεταξύ των υπόλοιπων Εταίρων.

8. Τα Αντεπιστέλλοντα Μέλη, τα Επίτιμα Μέλη, τα Συνδεδεμένα Μέλη και οι Φίλοι της Εταιρείας αποχωρούν ύστερα από έγγραφη αίτησή τους στην Εταιρεία, οπότε διαγράφονται αμελλητί από οποιοδήποτε μητρώο της τελευταίας.

Άρθρο 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ-ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΦΙΛΩΝ

Οι Εταίροι-Τακτικά Μέλη της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεών τους, είναι μεταξύ τους ισότιμα, έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
Τα Αντεπιστέλλοντα, Επίτιμα και Συνδεδεμένα Μέλη και οι Φίλοι δύνανται να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις διαδικασίες προώθησης των σκοπών και στόχων της Εταιρείας, έχουν δικαίωμα λόγου και κριτικής στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, καθώς και δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας και να υποβάλουν γραπτές και προφορικές προτάσεις για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας. Οι Εταίροι-Τακτικά Μέλη δύνανται να ζητούν και να λαμβάνουν αντίγραφα πρακτικών της Γ.Σ. και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. καθώς και του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.
Η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους της Εταιρείας (Τακτικού/Εταίρου), Αντεπιστέλλοντος ή Επιτίμου Μέλους, Επιτίμου Προέδρου, Συνδεδεμένου Μέλους ή Φίλου, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα ούτε δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις ή δικαιώματα.
Οι Εταίροι-Τακτικά Μέλη της Εταιρείας δεν μπορούν να είναι εργαζόμενοι σε αυτήν και να έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 19, παρ. 10. του παρόντος.
Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας από Εταίρους-Τακτικά Μέλη της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, γίνεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ., όπως εφαρμόζονται για την άμισθη εντολή με την επιφύλαξη του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται άλλη διάταξη νόμου.
Οι Εταίροι-Τακτικά Μέλη της Εταιρείας έχουν υποχρέωση τακτικής συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας. Σε περίπτωση δικαιολογημένου κωλύματος μπορεί να εξουσιοδοτούν σχετικά άλλο Εταίρο-Τακτικό Μέλος. Αδικαιολόγητη απουσία Εταίρου-Τακτικού Μέλους, χωρίς αντίστοιχη εκπροσώπηση, σε δυο συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της ιδιότητας του Εταίρου-Τακτικού Μέλους με εισήγηση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατή η μετάταξή του, με απόφαση του Δ.Σ. και εφόσον το επιθυμεί, στην κατηγορία των Αντεπιστελλόντων Μελών. Εκπροσώπηση δι’ άλλου επιτρέπεται το πολύ για δυο συνεχόμενες συνεδριάσεις.

Άρθρο 11
ΑΝΑΣΤΟΛΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΟΥ-ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Εταίρος-Τακτικό Μέλος διαγράφεται μετά από απόφαση της Γ.Σ., στην περίπτωση που (α) προβεί σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών του, που προκύπτουν από το νόμο και το παρόν Καταστατικό, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τον Εσωτερικό Κανονισμό, και η συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων. Και (β) όταν απουσιάζει συστηματικά από τις
τακτικές και έκτακτες Συνελεύσεις και λοιπές δραστηριότητες της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή αρκεί απλή πλειοψηφία των παρόντων. Η διαγραφή, στην περίπτωση απουσίας του Μέλους από τις εργασίες της Γ.Σ. για δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις της, γνωστοποιείται με την κοινοποίηση προς αυτό αποσπάσματος της απόφασης της Γ.Σ. που περιέχει υποχρεωτικά τους λόγους διαγραφής. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου. Η απώλεια της ιδιότητας του Μέλους επέρχεται από την ημέρα δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία προσφυγής.
Στα αποχωρούντα ή διαγραφέντα ή μεταταχθέντα, κατά τα ανωτέρω, Μέλη, δεν αποδίδεται η εταιρική εισφορά για κανένα λόγο, ακόμη και αν η εισφορά αυτή δεν διατέθηκε για την κάλυψη ζημιών που τυχόν προέκυψαν στο παρελθόν.
Σε περίπτωση που Μέλος του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής, της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ή άλλος αξιωματούχος αποκτήσει πολιτικό αξίωμα, αναστέλλεται αυτοδικαίως η άσκηση του αξιώματος στην Εταιρεία καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που διαρκεί η πολιτική του ιδιότητα, καθώς και έξι (6) μήνες μετά την περάτωση της θητείας του σε αυτή.

Άρθρο 12
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία ως μη κερδοσκοπική, ουδεμία υποχρέωση έχει, ούτε επιτρέπεται να διανέμει κέρδη ή να καταβάλει τόκους κατά τη λειτουργία της ή τη διάλυσή της προς τους Εταίρους-Τακτικά Μέλη της.
Το κεφάλαιο και τα έσοδα της Εταιρείας ουδέποτε μπορούν να διανεμηθούν στους Εταίρους-Τακτικά Μέλη της, αλλά διατίθενται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας, με σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ., αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση και την πραγματοποίηση των σκοπών της.

Άρθρο 13
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ –ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι:
1) Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο
3) H Εξελεγκτική Επιτροπή
4) Ο Γενικός Διευθυντής, -εάν και όταν ορισθεί-.

Άρθρο 14
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το σύνολο των Εταίρων-Τακτικών Μελών θα ονομάζεται «Γενική Συνέλευση των Εταίρων» ή «Γενική Συνέλευση» ή «Γ.Σ.». Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εν γένει λειτουργία της Εταιρείας και την πλήρωση των καταστατικών της σκοπών.
Στη Γ.Σ. συμμετέχουν όλοι οι ταμειακώς τακτοποιημένοι, Εταίροι-Τακτικά Μέλη της εταιρείας, για τους οποίους δεν υπάρχει άλλος λόγος εξαίρεσης.
Η Τακτική Γ.Σ. συγκαλείται πάντοτε από το Δ.Σ. και συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά στην αρχή κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γ.Σ. συγκαλείται και εκτάκτως, όποτε τούτο προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό καθώς και όταν αυτό ζητηθεί από το Δ.Σ., τον Πρόεδρο αυτού, ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των Εταίρων-Τακτικών Μελών με έγγραφη αίτηση προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Τα Μέλη της Γ.Σ. της Εταιρείας ειδοποιούνται τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. με ατομικές προσκλήσεις που αποστέλλονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, ο τόπος ή ο τρόπος πραγματοποίησής της, η ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ.
Η Γ.Σ. και οι σχετικές ψηφοφορίες, μπορούν να γίνονται μέσω τεχνικών μέσων τηλεδιάσκεψης ή με άλλου είδους υβριδική μορφή.
Στις αρμοδιότητες της Γ.Σ., η οποία κατευθύνει τον προγραμματισμό και τους στόχους της Εταιρείας, χαράσσοντας τις αναγκαίες στρατηγικές, ανήκουν όλα τα θέματα που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου βάσει του παρόντος Καταστατικού και ειδικότερα:
α) H εκλογή των Μελών του Δ.Σ. (Τακτικών και Αναπληρωματικών) και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
β) H παράταση της θητείας των Μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η ανάκληση της εκλογής τους με αιτιολογία και με ταυτόχρονη εκλογή νέων Μελών.
γ) H επικύρωση της ετήσιας εκθέσεως πεπραγμένων και του Οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ και η έγκριση ή απόρριψή της.
δ) Η επικύρωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη διαχείρισης της Εταιρείας ή για τον καταλογισμό τυχόν ευθυνών αυτών.
ε) O έλεγχος της καλής λειτουργίας των οργάνων της Εταιρείας.
στ) Η επικύρωση ή μη των εισηγήσεων του Δ.Σ. για ένταξη νέων Εταίρων-Τακτικών Μελών στην Εταιρεία και η επικύρωση ή μη των εισηγήσεων του Δ.Σ. για διαγραφή Εταίρων-Τακτικών Μελών της Εταιρείας ή μετάταξή τους από την κατηγορία των Τακτικών Μελών-Εταίρων στα Αντεπιστέλλοντα Μέλη.
ζ) H τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού, η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, η αύξηση του ύψους των εισφορών-συνδρομών, η αλλαγή της έδρας της Εταιρείας, η λύση ή συνέχιση της Εταιρείας, η εκκαθάριση, ο διορισμός των εκκαθαριστών και η διάθεση της περιουσίας της.
η) Η έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας.
θ) H λήψη απόφασης για κάθε σημαντικό θέμα, στο οποίο υπάρχει διαφωνία και αφορά στη λειτουργία και τους σκοπούς της Εταιρείας.
H Γ.Σ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, μπορεί, για θέματα στρατηγικής σημασίας, να ζητά κατευθύνσεις από την Συμβουλευτική Επιτροπή του άρθρου 22 του παρόντος.
Οι Γενικές Συνελεύσεις θα ξεκινούν με μια ανοικτή συνεδρίαση στην οποία θα μπορούν να παρίστανται όλα τα Μέλη, οι Φίλοι και επιλεγμένοι προσκεκλημένοι. Ακολούθως θα συνεδριάζουν μόνο τα Τακτικά και ταμειακώς ενημερωμένα μέλη σε κλειστή συνεδρίαση για την λήψη αποφάσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.
Εξαιρετικά η πρώτη Τακτική Γ.Σ. θα λάβει χώρα εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2023.

Άρθρο 15
ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και δύναται να αποφασίζει για κάθε θέμα όταν συμμετέχουν σε αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των Εταίρων-Τακτικών Μελών, είτε με φυσική παρουσία, είτε με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, είτε μέσω εξουσιοδότησης.
Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την αρχική ημερομηνία της συνεδρίασης, η Γ.Σ. συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση ή περαιτέρω διατύπωση δημοσιότητας, στον ίδιο τόπο ή/και με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ώρα, για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Η επαναληπτική αυτή Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης αυτής παρίσταται η πλειοψηφία (51%) των Εταίρων-Τακτικών Μελών της, είτε με φυσική παρουσία, είτε με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, είτε μέσω εξουσιοδότησης.
Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται ύστερα από 24 ώρες χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο ή/και με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης αυτής παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των Εταίρων-Τακτικών Μελών της, είτε με φυσική παρουσία, είτε με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, είτε μέσω εξουσιοδότησης.
Σε περίπτωση μη επίτευξης και της ως άνω απαρτίας, η Γ.Σ. ματαιώνεται και το Δ.Σ. θα συγκαλεί εξ αρχής νέα Γ.Σ.
Ειδικότερα, για τη λήψη απόφασης που αφορά στην τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού, στη διάλυση της Εταιρείας, στην εκκαθάριση, στο διορισμό των εκκαθαριστών και στη διάθεση της περιουσίας της, απαιτείται απαρτία των τριών τετάρτων (3/4) των ταμειακώς τακτοποιημένων Εταίρων-Τακτικών Μελών, είτε με φυσική παρουσία, είτε με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, είτε μέσω εξουσιοδότησης. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας συγκαλείται εκ νέου μέσα σε επτά (7) ημέρες επαναληπτική Γ.Σ., η οποία βρίσκεται σε απαρτία με τη συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των Εταίρων-Τακτικών Μελών.
Οι Εταίροι-Τακτικά Μέλη που συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις (αρχικές ή επαναληπτικές) από απόσταση με τηλεδιάσκεψη είτε με ηλεκτρονικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό, είτε μέσω εξουσιοδότησης, λαμβάνονται υπόψιν για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας και έχουν τη δυνατότητα:
α) Να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γ.Σ.,
β) Να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γ.Σ. προφορικά ή εγγράφως κατά τη διάρκεια της Γ.Σ., ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας μπορούν να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γ.Σ. επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Άρθρο 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγονται από τους Εταίρους-Τακτικά Μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου Γ.Σ., τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ. και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο και στα οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι Εταίροι-Τακτικά Μέλη.

Άρθρο 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Η Γ.Σ. συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, όπως αυτή έχει προταθεί από το Δ.Σ. και έχει επισυναφθεί στην πρόσκληση της Γ.Σ..
Η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίζει κατά πλειοψηφία και για τη συζήτηση επιπλέον θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 18
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία των Εταίρων-Τακτικών Μελών που είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι και παρίστανται σε αυτήν, είτε με φυσική παρουσία είτε με εξουσιοδότηση, εκτός εάν απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις ή από το Καταστατικό ενισχυμένη πλειοψηφία.
Η λήψη αποφάσεων γίνεται διά ζώσης ή με ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιείται με κάθε τρόπο, τηλεφωνικά, με τηλεδιάσκεψη, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και δι΄ αντιπροσώπου νομίμως εξουσιοδοτημένου προς τούτο.
Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν προσωπικά θέματα των Εταίρων-Τακτικών Μελών, η ψηφοφορία είναι μυστική, με χρήση δόκιμων ηλεκτρονικών μέσων που εξασφαλίζουν τη μυστικότητα, όπου αυτό είναι εφικτό, διεξάγεται μετά το τέλος της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η Γ.Σ. αποφασίζει για τον τρόπο διενέργειάς της.
Οι Εταίροι-Τακτικά Μέλη μπορούν να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. είτε αυτοπροσώπως είτε εξουσιοδοτούντες γραπτώς άλλον Εταίρο για να τους εκπροσωπήσει, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ταμειακώς συνεπείς στις οικονομικές υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας. Ένας Εταίρος-Τακτικό Μέλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο έναν άλλον Εταίρο-Τακτικό Μέλος. Όλοι οι Εταίροι-Τακτικά Μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις και διαθέτουν μία (1) ψήφο ή δύο (2) εφόσον εκπροσωπούν και άλλον.
Κατά τη Γ.Σ. είναι δυνατόν να ζητήσουν και να λάβουν το λόγο για να εκφράσουν την άποψή τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και τα Μη Τακτικά Μέλη-Φίλοι, καθώς επίσης και τα Επίτιμα.

Άρθρο 19
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η διοίκηση της Εταιρείας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο χειρίζεται όλες τις εταιρικές υποθέσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ενδεκαμελές. Τα έντεκα (11) Μέλη, όπως επίσης τρία (3) Αναπληρωματικά, εκλέγονται από τη Γ.Σ. και η θητεία τους είναι τριετής, παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γ.Σ. μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία. Τα Μέλη του Δ.Σ. που μετέχουν στην σύνθεσή του είναι υποχρεωτικά μόνο Εταίροι-Τακτικά Μέλη και έχουν δικαίωμα επανεκλογής. Εντός οκτώ (8) ημερών από την εκλογή του, το Δ.Σ. συνέρχεται με την φροντίδα του πλειοψηφήσαντος μέλους και συγκροτείται σε Σώμα. Με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας. Στα λοιπά Μέλη μπορεί να ανατίθενται με απόφαση του Δ.Σ. αρμοδιότητες σε διάφορους τομείς δραστηριότητος ανάλογα με τις ανάγκες και των ειδικών τους γνώσεων, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
3 Στα Μέλη του Δ.Σ. καταβάλλονται όλα τα τυχόν έξοδα για εργασίες που αναλαμβάνουν ή τους ανατίθενται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που υλοποιεί η Εταιρεία.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά ανά τρίμηνο και εκτάκτως όποτε θεωρηθεί απαραίτητο. Το Δ.Σ. συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή πέντε (5) Μελών του. Οι προσκλήσεις και η ημερήσια διάταξη αποστέλλονται στα Μέλη του Δ.Σ. προ εβδομήντα δύο (72) ωρών από τη σύγκληση της συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
Το Δ.Σ. συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή όπου αλλού κριθεί σκόπιμο ή/και μέσω τηλεδιάσκεψης, βρίσκεται δε σε νόμιμη απαρτία και δύναται να αποφασίζει για κάθε θέμα όταν συμμετέχει στη συνεδρίαση το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται, έγκυρα, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Το Δ.Σ. χειρίζεται γενικά όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως ακολούθως:
α) Αποφασίζει τη σύγκληση της Γ.Σ. των Εταίρων-Τακτικών Μελών, Τακτικής ή Έκτακτης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τις σχετικές με τα θέματα εισηγήσεις προς τη Γ.Σ.
β) Ενημερώνει και εισηγείται στη Γ.Σ. επί παντός θέματος σχετικού με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών.
γ) Ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας.
δ) Αποφασίζει επί παντός θέματος σχετικού με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών, εκτός από αυτά τα οποία ανήκουν στις αρμοδιότητες της Γ.Σ.
ε) Προτείνει προς τη Γ.Σ. τα ποσά των εφάπαξ εισφορών των Εταίρων -Τακτικών Μελών και των ετήσιων συνδρομών των Μελών της Εταιρείας.
στ) Εισηγείται την ένταξη ή διαγραφή νέων Εταίρων-Τακτικών Μελών, Αντεπιστελλόντων και Συνδεδεμένων Μελών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος.
ζ) Προτείνει στη Γ.Σ. την απονομή η τη στέρηση της ιδιότητος των Επιτίμων Μελών, των Επιτίμων Προέδρων και των Φίλων, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 6 του παρόντος.
η) Αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την συνεργασία της Εταιρείας με αρμοδίους φορείς προς εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της, περιλαμβανόμενης και της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή και εκτέλεση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων δράσεων συναφών με τους σκοπούς της Εταιρείας.
θ) Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που εμπεριέχει τις αναγκαίες διαδικασίες για την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της Εταιρείας καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας.
ι) Ορίζει και ανακαλεί με αιτιολογημένη απόφαση τα Μέλη των Συμβουλευτικών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, που συνδέονται με τη λειτουργία του «Κόμβου».
ια) Οι λεπτομέρειες της ανάκλησης θα προσδιοριστούν με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ενδεικτικά αναφέρονται:
-ελλιπή άσκηση καθηκόντων
-παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας
-ανάμειξη σε δραστηριότητες που δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων
-ιδιοτελή αξιοποίηση του «Κόμβου»
ιβ) Μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γ.Σ., το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλέσει Έκτακτη Γ.Σ. με θέματα την επικύρωση της επιλογής των πρώτων Επιτίμων Προέδρων, την επικύρωση της εισήγησής του για την ένταξη νέων Εταίρων-Τακτικών Μελών και οτιδήποτε άλλο προκύψει που χρήζει απόφασης Γ.Σ.
Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται, τηρούνται πρακτικά και σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο πρακτικών. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα Μέλη του Δ.Σ. είτε με φυσική είτε με ηλεκτρονική υπογραφή. Στα πρακτικά έχει πρόσβαση κάθε Μέλος του, κατόπιν σχετικού αιτήματος. Μέλος του Δ.Σ. που διαφώνησε δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της διαφωνίας του στο βιβλίο πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι σε τρίτους και μπορεί να επιτελεί κάθε πράξη διαχειρίσεως προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος:
• Εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, απέναντι σε οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή, απέναντι σε κάθε Δικαστήριο (κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού, πολιτικό, ποινικό, φορολογικό, ή διοικητικό).
Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες και προεδρεύει.
Συγκαλεί με απόφαση του Δ.Σ. τις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ.
• Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα εξερχόμενα έγγραφα της Εταιρείας που έχουν αποφασιστική σημασία για την Εταιρεία.
• Υπογράφει μαζί με τον Ταμία όλες τις συμβάσεις της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο
• Υπογράφει μαζί με τον Ταμία όλα τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές ανάληψης χρημάτων της Εταιρείας , όπου απαιτείται στα τραπεζικά ιδρύματα ή με τη διαδικασία του e-banking με κωδικούς πρόσβασης και ευθύνη του Προέδρου ή/και του Ταμία κατά τα προαναφερόμενα και γενικά κινεί μαζί με τον Ταμία τον/τους τραπεζικό/κούς λογαριασμό/ούς της Εταιρείας.
• Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί μαζί με τον Ταμία,
συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές
• Δεσμεύει την Εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, διαφορετικά ευθύνεται ο ίδιος προσωπικά και όχι η Εταιρεία, οποιοδήποτε έγγραφο, δημόσιο, ιδιωτικό ή άλλης φύσης με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία.
Ο Πρόεδρος μπορεί με πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση που φέρει πιστοποίηση γνησιότητας της υπογραφής του από αρμόδια Αρχή, να αναθέτει ορισμένες από τις αρμοδιότητές του στον Αντιπρόεδρο, τους τυχόν Εντεταλμένους Συμβούλους, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Γενικό Διευθυντή όταν ορισθεί. Επίσης ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων της Εταιρείας σε Μέλη του Δ.Σ. ή και Εταίρους-Τακτικά Μέλη της Εταιρείας. Σε περίπτωση που πρόκειται για Μέλος του Δ.Σ και τα καθήκοντα αυτά απαιτούν την διάθεση σημαντικού μεριδίου χρόνου και για μεγάλο χρονικό διάστημα, του απονέμεται από το Δ.Σ. ο τίτλος του Εντεταλμένου Συμβούλου. Η ιδιότητα αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί σε πάνω από το 1/3 των Μελών του Δ.Σ. Το Δ.Σ μπορεί, κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στα άρθρα 10 παράγραφος 4 και 21 παράγραφος 3, να αποφασίζει την καταβολή εξόδων παραστάσεως στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο ή/και σε έναν ή και περισσοτέρους Εντεταλμένους Συμβούλους. Αντίστοιχη κατ’ εξαίρεση ρύθμιση μπορεί να γίνει από το Δ.Σ. και για απλούς Εταίρους-Τακτικά Μέλη της Εταιρείας, για συγκεκριμένο χρόνο και έργο που αφορά σε σημαντική δράση του Κόμβου, με την καταβολή αποζημίωσης στα πλαίσια οιονεί σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου.
11.Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

12.Πάσης φύσεως έγγραφο που αφορά/προέρχεται από την Εταιρεία, πρέπει να φέρει τουλάχιστον τη φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, όταν αντικαθιστά τον Πρόεδρο και του Γενικού Γραμματέα και τη σφραγίδα της Εταιρείας.

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., αποστέλλει τις προσκλήσεις για τη σύγκληση των συνεδριάσεων του ΔΣ και της ΓΣ, έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας συνεργαζόμενος με τον Πρόεδρο με τον οποίο συνυπογράφει όλα τα έγγραφα. Επιπρόσθετα, ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το Πρωτόκολλο, το Αρχείο, τα Μητρώα των Μελών και γενικά όλα τα βιβλία της Εταιρείας εκτός από τα λογιστικά κα τα Ταμειακά.
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την ορθή οικονομική διαχείριση της Εταιρείας, τηρεί το Ταμείο της εταιρείας και όλα τα εκ του Νόμου και του καταστατικού προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία. Ειδικότερα:
• Εισπράττει κάθε ποσό για λογαριασμό της Εταιρείας και εκδίδει ειδικές διπλότυπες αριθμημένες και σφραγισμένες αποδείξεις.
• Εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο, Οικονομική Υπηρεσία, Νομικό Πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, από κάθε Τράπεζα, εξοφλεί επιταγές, εμβάσματα και πάσης φύσεως πιστωτικούς τίτλους, καταθέτει χρήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο και προβαίνει σε αναλήψεις, εκδίδει γραμμάτια και επιταγές και αποδέχεται συναλλαγματικές, μεταβιβάζει αυτές με οπισθογράφηση ή εκχώρηση σε οποιονδήποτε τρίτο, προβαίνει στο άνοιγμα πιστώσεων και αλληλόχρεων λογαριασμών με έγκριση ή/και προσυπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ..
• Πληρώνει και εξοφλεί όλες τις υποχρεώσεις της Εταιρείας με βάση τα εντάλματα πληρωμής, που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του ιδίου ή των νόμιμων αναπληρωτών τους και εκδίδονται με ειδική ή γενική απόφαση του Δ.Σ.
• Συγκεντρώνει τα παραστατικά του Ταμείου και ενημερώνει το βιβλίο του Ταμείου.
• Καταρτίζει και παραδίδει κάθε τρίμηνο στο Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του τριμήνου που πέρασε, το υπόλοιπο του Ταμείου και συγκεντρωτική απεικόνιση της οικονομικής καταστάσεως της Εταιρείας.
• Δικαιούται να εξουσιοδοτήσει άλλα πρόσωπα (εταίρους, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους) για την διενέργεια από αυτούς συγκεκριμένων μόνο πράξεων ή δικαιοπραξιών. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και να φέρει πιστοποίηση γνησιότητας της υπογραφής του.
Κάθε Μέλος του Δ.Σ. θεωρείται ότι παραιτείται αν: α) απουσιάσει για τρεις (3) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. αδικαιολογήτως και β) απωλέσει για οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητα του Εταίρου-Τακτικού μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος.
Σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου, έκπτωσης ή αποχώρησης μέλους του Δ.Σ., το κενό συμπληρώνεται από τους πίνακες των επιλαχόντων, κατά την εκλογή και κατά τη σειρά της εκλογής τους. Η θητεία των νέων Μελών του Δ.Σ. διαρκεί όσο και η θητεία του λοιπού Δ.Σ.

Άρθρο 20

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρεις (3) Εταίρους-Τακτικά Μέλη, όπως και ένα (1) Αναπληρωματικό, τα οποία εκλέγονται, μαζί με τα Μέλη του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία από τη Γ.Σ.

Πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος και συγκαλεί αυτήν και προεδρεύει των συνεδριάσεών της, ορίζεται ένα από τα Μέλη της Επιτροπής.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή, πριν από την Τακτική Γ.Σ., λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων της διαχείρισης της ελεγχόμενης χρήσεως και συντάσσει έκθεση την οποία ανακοινώνει στη Γ.Σ., προτείνοντας την απαλλαγή ή μη των Μελών του Δ.Σ. από πάσαν ευθύνη ή τον καταλογισμό τυχόν ευθυνών.

Άρθρο 21

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, ορίζεται με απόφαση των 2/3 των Μελών του Δ.Σ., αν και όταν κριθεί απαραίτητος.

Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται από το Δ.Σ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα είναι οι ακόλουθες: Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας θα κατευθύνει τις εργασίες της Εταιρείας, θα μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας, όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί από τη Γ.Σ. και το Δ.Σ., θα προβαίνει σε σχεδιασμό των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, θα έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των υλοποιούμενων προγραμμάτων, θα ασκεί τον συντονισμό και θα φροντίζει για την συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων της Εταιρείας, θα πραγματοποιεί δημόσιες σχέσεις και επαφές με δωρητές, χορηγούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, θεσμούς, ιδρύματα, κλπ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό και θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τους σκοπούς της Εταιρείας και στην ανεύρεση πόρων για την Εταιρεία.

Μέχρι να κριθεί απαραίτητη η πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, οι αρμοδιότητές του με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ανατεθούν στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή σε έναν ή και περισσοτέρους από τους Εντεταλμένους Συμβούλους.

Άρθρο 22

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Η Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή υποστηρίζει τα Όργανα της Εταιρείας παρέχοντας συμβουλές ή γνωμοδοτήσεις για το επιτελούμενο έργο και τις μελλοντικές προοπτικές της Εταιρείας.
 2. Η Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από δώδεκα (12) μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία προέρχονται από το εξωτερικό. Τα Μέλη επιλέγονται με τριετή θητεία από το Δ.Σ. και η επιλογή τους αυτή επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση. Η θητεία της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να παραταθεί για ακόμη μία τριετία. Εάν το Δ.Σ. κρίνει σκόπιμο, μπορεί να διορίσει Εκτελεστική Γραμματεία της ως άνω Επιτροπής. Σε περίπτωση αποχώρησης Μέλους της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής πριν από τη λήξη της θητείας του, διορίζεται αντικαταστάτης από το Δ.Σ. για το υπόλοιπο της θητείας.
 3. Τα Μέλη της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής προσκαλούνται από το Δ.Σ. στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας καθώς και σε κάθε εκδήλωση αυτής.
 4. Ανά έτος και πριν από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, το Δ.Σ. παρουσιάζει το έργο της Εταιρείας κατά το παρελθόν έτος σε ειδική προς τούτο συνεδρία των Μελών της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και προσκαλεί τους αρμόδιους συντονιστές σημαντικών δραστηριοτήτων να συμβάλουν στην παρουσίαση. Η Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή ετοιμάζει έκθεση προς τη Γ.Σ. με σχόλια και ιδέες για τη μελλοντική πορεία της Εταιρείας. Η έκθεση κοινοποιείται στα Μέλη της Γ.Σ. και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Άρθρο 23

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και ο Κώδικας Δεοντολογίας καταρτίζεται από το Δ.Σ. και καλύπτει θέματα που εξειδικεύουν και διευκολύνουν την υλοποίηση των στόχων και ρυθμίσεων που περιγράφονται στο παρόν Καταστατικό.
 2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και Κώδικας Δεοντολογίας και οι τροποποιήσεις τους εγκρίνονται από την Τακτική Γ.Σ. με απλή πλειοψηφία.

Άρθρο 24

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Διαχειριστική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Άρθρο 25

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο Οικονομικός Διαχειριστής συντάσσει την απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής, με λεπτομερή περιγραφή καθενός από αυτά. Ο πρώτος ισολογισμός θα συνταχθεί με ημερομηνία 31η Δεκεμβρίου 2022.

Δεδομένου του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Εταιρείας, καμία διανομή κερδών ή καταβολή τόκων επί των ποσών των εισφορών των Εταίρων δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 26

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επιπλέον τηρεί:
α) Βιβλίο (περιλαμβανομένου ηλεκτρονικού αρχείου) Μητρώου των Τακτικών Μελών στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας και η χρονολογία τυχόν διαγραφής τους.
β) Βιβλίο (περιλαμβανομένου ηλεκτρονικού αρχείου) Μητρώου Επιτίμων Μελών στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των Επιτίμων Μελών.
γ) Βιβλίο (περιλαμβανομένου ηλεκτρονικού αρχείου) πρακτικών της Γ.Σ.
δ) Βιβλίο (περιλαμβανομένου ηλεκτρονικού αρχείου) Μητρώου Φίλων.
ε) Βιβλίο (περιλαμβανομένου ηλεκτρονικού αρχείου) Αντεπιστελλόντων Μελών.
στ) Βιβλίο (περιλαμβανομένου ηλεκτρονικού αρχείου) Συνδεδεμένων Μελών.
ζ) Βιβλίο (περιλαμβανομένου ηλεκτρονικού αρχείου) Μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής και
η) Βιβλίο (περιλαμβανομένου ηλεκτρονικού αρχείου) άλλων ομάδων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ. 9 του παρόντος.

Άρθρο 27

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 1. Η Εταιρεία λύνεται:
  α) Με απόφαση της Γ.Σ. των Εταίρων, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων εταιρικών μεριδίων.
  β) Με την παρέλευση του χρόνου της διάρκειάς της, εφόσον τούτη τροποποιηθεί σε ορισμένου χρόνου.
  γ) Λόγω τελεσίδικης απόφασης του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, αν διαπιστωθεί η παράβαση διατάξεων του νόμου, οι οποίες αφορούν στη σύσταση και λειτουργία της Εταιρείας.
  δ) Αυτοδικαίως, αν τα Τακτικά Μέλη-Εταίροι της μειωθούν σε λιγότερα/λιγότερους από δέκα (10).
 2. Η λύση της Εταιρείας καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ, ή όπου αλλού απαιτείται η σχετική δημοσιότητα.

Άρθρο 28

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 1. Την διάλυση της Εταιρείας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Με τη λύση της Εταιρείας και την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης παύει η εξουσία των οργάνων διοίκησης της Εταιρείας και η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ασκείται από τους εκκαθαριστές, οι οποίοι θα ορισθούν με απόφαση της Γ.Σ. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και υπογράφουν γι’ αυτήν θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.
  2.Κατά την εκκαθάριση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται:
  α) Να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας.
  β) Να τηρούν τα προβλεπόμενα από το νόμο και το καταστατικό βιβλία της Εταιρείας, καθ’ όλο το χρόνο διάρκειας της εκκαθάρισης.
  γ) Να περατώσουν άμεσα τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας.
  δ) Να εισπράξουν τις κάθε είδους απαιτήσεις της Εταιρείας.
  ε) Να εξοφλούν κάθε ληξιπρόθεσμη απαίτηση.
  στ) Να αποδώσουν στους Εταίρους τις εισφορές τους.
  ζ) Να επιλέξουν τη διαδικασία ρευστοποίησης που ενδείκνυται κατά τις περιστάσεις.
  Η τύχη της περιουσίας της Εταιρείας και η διάθεσή της στην περίπτωση της διάλυσης του νομικού προσώπου ορίζεται με ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. της Εταιρείας.

Άρθρο 29

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η τύχη του ενεργητικού της περιουσίας της Εταιρείας μετά το πέρας της εκκαθάρισης αποφασίζεται από τους Εταίρους που έχουν ορισθεί εκκαθαριστές της και έχουν αποδεχθεί τη θέση τους. Το ενεργητικό της περιουσίας δεν δύναται να διανεμηθεί στους Εταίρους, πλην όμως δύναται να δωρισθεί ή σε κάθε περίπτωση δοθεί με χαριστική δικαιοπραξία σε κάθε άλλο Ίδρυμα ή μη κερδοσκοπική Εταιρεία ή Φορέα, με όμοιους ή παρόμοιους σκοπούς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 30

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η διάρκεια ζωής του οποίου θα είναι τριετής, αρχομένη από τη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού ή περίληψης αυτού στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.), θα συνέλθει σε σώμα μετά την ολοκλήρωση ίδρυσης της Εταιρείας και αποτελείται από τα παρακάτω 14 Μέλη, εκ των οποίων 11 θα είναι Τακτικά και 3 Αναπληρωματικά:

 1. Νικηφόρος Διαμαντούρος
 2. Κωνσταντίνος Δροσάτος
 3. Νίκος Κωνσταντάρας
 4. Χρύσα Κουβελιώτου
 5. Οδυσσέας Κυριακόπουλος
 6. Βασίλειος Nτζιαχρήστος
 7. Ιωάννης Παπανικολάου
 8. Σπύρος Παππάς
 9. Γιώργος Προβόπουλος
 10. Vicky Pryce
 11. Χριστόφορος Σαρδελής
 12. Μιχαήλ Χαλιάσος
 13. Άγγελος Χανιώτης
 14. Γεώργιος Χρούσος

Η συγκρότηση σε σώμα θα προσδιοριστεί κατόπιν εσωτερικής συνεννόησης των μελών του οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 31

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Χαράλαμπος Αντωνίου
 2. Αλέκος Κρητικός
 3. Κωνσταντίνος Μανιατόπουλος
 4. Μαρίλυ Φραγκίστα

Η συγκρότηση σε σώμα θα προσδιοριστεί κατόπιν εσωτερικής συνεννόησης των μελών του οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Η ίδρυση της Εταιρείας είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών της Επιτροπής Πρωτοβουλίας, η οποία απαρτίζεται από εκατόν τριάντα τέσσερα (134) Μέλη, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στο Παράρτημα 1, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν καταστατικό και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος του.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Μετά τον θάνατο του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια, ο οποίος ήταν ενός εκ των τριών Επιτίμων Προέδρων της Επιτροπής Πρωτοβουλίας, οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στη δημιουργία της Εταιρείας, Επίτιμοι Πρόεδροι της Εταιρείας ορίζονται ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος και ο τέως Πρωθυπουργός κ. Λουκάς Παπαδήμος.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των Εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και αποκλειστική αρμοδιότητα έχουν τα δικαστήρια της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 35

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. (άρθρο 741 έως 784). Για την τροποποίηση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος απαιτείται απόφαση της Γ.Σ.

Παροχή εξουσιοδότησης για την ίδρυση:
Με το παρόν δίνεται η εξουσιοδότηση στη δικηγόρο Αθηνών, Αρτεμησία (Άρτεμις) Τσίληκα του Γρηγορίου, ΑΜ/ΔΣΑ: 13230 να ενεργήσει παν νόμιμο για την ίδρυση της Εταιρείας, χορήγηση σε αυτήν ΑΦΜ και δημοσίευσή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι εξουσιοδοτήσεις τούτες δύνανται να δοθούν σε τρίτο πρόσωπο που η ίδια ή Εταίρος/οι-Τακτικό/ά Μέλος/η της Εταιρείας θα επιλέξει/ουν και θα εξουσιοδοτήσει/ουν ρητώς.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα, το οποίο, αφού αναγνώσθηκε και έγινε αποδεκτό στο σύνολό του από τους εδώ εκατόν οκτώ (108) συμβαλλόμενους, υπογράφηκε από αυτούς, και ακολουθεί η νόμιμη διαδικασία δημοσίευσής του κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο.

Οι υπογράφοντες το παρόν Καταστατικό

Δείτε τα ιδρυτικά μέλη του Κόμβου και διαβάστε τα σύντομα βιογραφικά τους στη σχετική ενότητα.