Οι πόροι του Κόμβου (υλικοί και ανθρώπινοι)

Ο Κόμβος είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας η επιτυχημένη δράση θα κριθεί από την ικανότητα της να κινητοποιήσει τόσο χρηματικούς πόρους όσο και ανθρώπινους και κυρίως το πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο των μελών του. 

Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας, θα προέρχονται από δραστηριότητες, όπως:

1. Εισφορές των μελών, δωρεές τρίτων και των μελών σε χρήμα και είδος, υποστηρικτών ή χορηγών, κληρονομιές ή κληροδοσίες πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις ΟΤΑ, του Κράτους, εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών, κρατικών ή ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων,

2. Αμοιβές από την εκπόνηση μελετών, την συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, συγχρηματοδοτούμενων ή μη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως και λοιπών διαφόρων προγραμμάτων με Χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Έσοδα προερχόμενα από άλλες δραστηριότητες της Εταιρείας σχετικές με ην επίτευξη των σκοπών της (π.χ. εκδηλώσεις, εκχώρηση προαποφασισμένου μεριδίου από τυχόν υπεράξιες και κέρδη άλλων φορέων στην δημιουργία των οποίων έχει συμβάλλει ουσιαστικά και με τρόπο μετρήσιμο κλπ).

4. Έσοδα από τη δημιουργία φυσικών χώρων (θεματικών Science and Technology Park) φιλοξενίας, εργασίας, και κοινών δράσεων μεταξύ διάφορων φορέων και τη δημιουργία συστάδων (cluster), όπου θα δύνανται να συστεγάζονται διάφορα άτομα, συλλογικότητες ή φορείς και να εγκαθίστανται νέες εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς στο πλαίσιο κοινών δράσεων. 

5. Η εκπόνηση και έκδοση μελετών και επιστημονικών εργασιών για θέματα που αφορούν τις δράσεις της Εταιρείας.

Ο Κόμβος, όσον αφορά στα έσοδα του, θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Από τις παραπάνω δραστηριότητες θα προκύπτουν έσοδα που δεν θα είναι μεν για διανομή αλλά θα αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης δραστηριοτήτων σχετικών με τους στόχους του Κόμβου.

Continue ReadingΟι πόροι του Κόμβου (υλικοί και ανθρώπινοι)